Algemene voorwaarden en huisregels Oerkracht training

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Oerkracht training doet en op alle overeenkomsten die zij sluit.

1.2 De wederpartij van Oerkracht training wordt aangeduid als het lid.

1.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Oerkracht training en het lid gesloten overeenkomst en deze algemene Voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het inschrijfformulier.

2.2 Als het lid minderjarig is, dient het inschrijfformulier door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger te worden ondertekend.

2.3 De overeenkomst is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 3 Duur en beëindiging

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van zes (6) maanden.In deze periode is het wel mogelijk om de abonnementsvorm te verhogen, maar niet om de abonnementsvorm te verlagen.

3.2 Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand voor het einde van de overeenkomst. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

3.3 Als er geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst voor onbepaalde duur voortgezet.

3.4 Overeenkomsten die voor onbepaalde duur zijn voortgezet, kunnen op ieder moment met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand worden opgezegd.

3.5 Opzegging of wijziging van het abonnement dient uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan het correspondentieadres van Oerkracht training onder het kenmerk ‘opzegging’ of ‘wijziging’ abonnement te geschieden. Oerkracht training is niet verantwoordelijk voor ontvangst. Opzegging per telefoon is niet mogelijk.

3.6 Als het lid minderjarig is, dient de opzegging door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger plaats te vinden.

Artikel 4 Prijs en prijswijziging

4.1 Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen.

4.2 Oerkracht training heeft het recht om het lidmaatschapsgeld te wijzigen. Een prijswijziging wordt door Oerkracht training twee weken voorafgaand aan haar leden medegedeeld. Het lid heeft het recht om de overeenkomst binnen vier weken na bekendmaking te ontbinden.

4.4 Als de prijswijziging zoals bedoeld in lid 4 plaatsvindt op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of voortvloeit uit de wet, zoals prijswijzigingen terzake van BTW, heeft het lid niet de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5 Verplichtingen van het lid

5.1 Het lid dient wijzigingen in zijn postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer direct aan Oerkracht training mede te delen.

5.2 Het lid houdt zich aan de door Oerkracht training gegeven instructies en volgt de aanwijzingen van de door Oerkracht training aangestelde personeel op. Het niet naleven van deze verplichting door het lid geeft Oerkracht training het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 6 Betaling

6.1 Met ondertekening van het inschrijfformulier geeft het lid toestemming voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld.

6.2 Het lidmaatschapsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt door middel van automatische incasso rond de 28e van de lopende maand geïncasseerd. Wanneer deze incasso niet kan worden uitgevoerd ontvangt het lid een schriftelijke herinnering. Vervolgens wordt er rond de 15e van de volgende maand opnieuw geïncasseerd. Wanneer het lidmaatschapsgeld rond de 15e weer niet kan worden geïncasseerd ontvangt het lid een schriftelijke aanmaning en wordt het lidmaatschapsgeld verhoogd met € 5,00 administratiekosten. Het lid krijgt dan 10 dagen de gelegenheid om alsnog de openstaande post(en) inclusief de administratiekosten te voldoen. Dit kan door middel van contante betaling bij het personeel van Oerkracht training.

6.3 Als het lidmaatschapsgeld op de laatste dag van de lopende maand niet is geïncasseerd, is het lid rente aan Oerkracht training verschuldigd. De rente bedraagt 2% per maand. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

6.4 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Oerkracht training bevoegd om de vordering ter incasso aan haar incassopartner uit handen te geven. Alle daarbij komende kosten worden op het lid verhaald met een minimum van 15% over het totale op te eisen bedrag.

6.5 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt het gehele door het lid aan Oerkracht training verschuldigde bedrag, zowel de achterstallige maandelijkse termijn(en) als de tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst verschuldigde maandelijkse termijn(en), direct en ineens opeisbaar. Oerkracht training heeft het recht om het totaalbedrag door

middel van automatische incasso te incasseren.

6.6 Oerkracht training heeft bij een betalingsachterstand het recht het lid de toegang te weigeren en de overeenkomst te ontbinden.

6.7 Als het lid geen gebruikt maakt van de aangeboden fitnessactiviteiten of daar fysiek niet toe in staat is, blijft het lid het lidmaatschapsgeld verschuldigd. Dit is slechts anders als het lid een door Oerkracht training ondertekende verklaring omtrent het opschorten van betalingsverplichtingen kan tonen. Deze verklaring dient door het lid bij Oerkracht training te worden aangevraagd.

Het afgeven van de verklaring staat uitsluitend ter beoordeling van Oerkracht training.

6.8 Oerkracht training behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, de daarin opgenomen huisregels en de openingstijden te wijzigen. Dit kan niet tot een teruggave van lidmaatschapsgeld leiden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich mee brengen. Het lid verklaard hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door het lid worden gedragen.

7.2 Oerkracht training is slechts aansprakelijk voor schade die het lid lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Oerkracht training toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van Oerkracht training is beperkt tot het bedrag waarvoor Oerkracht training aanspraak kan maken op een uitkering van haar verzekeraar.

7.3 Oerkracht training is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Oerkracht training maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen. Verder wordt iedere aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel uitgesloten.Het lid zal Oerkracht training en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

7.4 Het lid is tegenover Oerkracht training aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van het lid komt.

Artikel 8 Klachten

8.1 Het lid dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken nadat het lid de gebreken heeft geconstateerd, schriftelijk aan Oerkracht training kenbaar te maken. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat het lid zijn rechten terzake verliest.

Artikel 9 Toepasselijk recht en forumkeuze

9.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

9.2 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Oerkracht training neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.

Artikel 10 Instemming verklaring beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden

10.1 Een inschrijving komt overeen met een instemming verklaring voor het maken van beeldmateriaal welke gebruikt worden voor publicitaire doeleinden, zoals flyers en de website van Oerkracht training. Ook na het beëindigen van het lidmaatschap zal Oerkracht training beeldmateriaal blijven gebruiken voor alle publicitaire doeleinden.

Artikel 11 Lessen

11.1 De lessen van Oerkracht training zijn gebaseerd op een wekelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daarop volgende weken en bestaat er geen recht op restitutie of compensatie.

11.2 Oerkracht training behoudt zich het recht om haar openingstijden te wijzigen.

11.3 De lessen van Oerkracht training zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen volgens een aangepast rooster verlopen. Het aangepaste rooster zal bekend worden gemaakt via e-mail aan het lid. Er bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

11.4 Oerkracht training behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of te annuleren in verband met een naar het oordeel van Oerkracht training te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekteverzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door Oerkracht training te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 12 Huisregels

In de sportruimtes, kleedruimtes, toilet en overige ruimtes gelden de volgende regels:

12.1 Schone sportkleding, schone binnen schoenen en het gebruik van een handdoek is verplicht.

12.2 Cardio- en fitnesstoestellen na gebruik schoonmaken. Halters, gewichten en materialen na gebruik schoonmaken en opruimen. Ga respectvol om met de materialen.

12.3 Oerkracht training maakt gebruik van een online reserveringssysteem. Het lid kan zich tot 60 minuten voor de les inschrijven voor deze les. Het uitschrijven voor de les kan tot 60 minuten van te voren. Schrijft het lid zich niet op tijd uit ,verliest het lid zijn of haar credit.

12.4 Het lid krijgt van Oerkracht training credits om zich in te schrijven voor lessen per week. Het aantal credits is afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm. Zijn de credits van het lid op, of vervallen door het te laat uitschrijven van de les, of het  niet verschijnen op de ingeschreven les, maar wil het lid alsnog komen trainen, zal het lid een losse les moeten

kopen. Deze les á EUR 10,00 dient bij aanvang van de les contant te worden voldaan.

12.5 De strippenkaarten zijn persoonsgebonden en maximaal zes (6) maanden geldig.

12.7 Personal Training: Wanneer het lid niet in staat is om te komen trainen dan dient hij/zij zich 24 uur voor aanvang van de training telefonisch af te melden. Indien het lid zich niet op tijd afmeldt zal de training in rekening worden gebracht.